กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2023-08-24T15:56:46+07:00

กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
 • จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
 • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
 • ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
 • ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
 • ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ : นางกชกร นางงาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางพัชรี ชอบงาม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ชื่อ : นางสาวปิยะรัตน์ อิสโม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

ชื่อ : นางกานดา วิวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อ : นางสาวพิมพา ลูกเล็ก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสุพิชญา สืบพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ชื่อ : นางสาวอรพรรณ บุญพรัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

ชื่อ : นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

ชื่อ : นายคณิต แสงใส
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ : นายขจร จันทร์เรือง
ตำแหน่ง : ยาม

 • นางภัทชรี-คีรินทร์.pdf

  ×
Go to Top