ชื่อ : นางเเสงระวี เเซ่ตั๋น
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางแสงระวี แซ่ตั๋น (95 downloads)

ชื่อ : นายชัยวัฒน์ ส่งแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นายชัยวัฒน์ ส่งแก้ว (94 downloads)

ชื่อ : นางสมใจ ศรีงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสมใจ ศรีงาม (88 downloads)

ชื่อ : นางวรรณา ศรีชู
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางวรรณา ศรีชู (67 downloads)

ชื่อ : นางสาวอภิญญา แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวอภิญญา แซ่เอี้ยว (130 downloads)

ชื่อ : นางสุนิสา เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวสุนิสา เอ่งฉ้วน (82 downloads)

ชื่อ : นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ (88 downloads)

ชื่อ : นายพิศุทธิ์ สังฆโร
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นายพิศุทธิ์ สังฆโร (78 downloads)

ชื่อ : นางวทันญา บุญทองแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาววทันญา บุญทองแก้ว (89 downloads)