ชื่อ : นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ (32 downloads)

ชื่อ : นางวนิดา ปรีชา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางวนิดา ปรีชา (26 downloads)

ชื่อ : นายกมลธรรม ขนาน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นายกมลธรรม ขนาน (31 downloads)

ชื่อ : นางมารศรี สถาพรจิตรกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางมารศรี สถาพรจิตรกุล (29 downloads)

ชื่อ : นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ (29 downloads)