วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนหลัก) 14 โรงเรียน เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเน้นย้ำนโยบายและจุดเน้นโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 จุดเน้น ได้แก่ ความปลอดภัย ระบบประกันคุณภาพ หลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาครู การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศ และ Big DATA พร้อมร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนหลักทั้ง 14 โรง จะร่วมกันจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2565

ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม