18 กันยายน 2565

ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านโคกหาร ได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการการประเมินประกอบด้วย 1. นางสาวสุุภนิช จันทมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 2. นางธัญชนก บุญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหาร 3. นางอุสาห์ สินทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 4. นางสาวสุทิพย์ บุญมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านควนกลาง ทางโรงเรียนบ้านโคกหาร ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และจะนำเอาข้อแนะนำ ข้อเสนอ ข้อคิดที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งต่อไป