ชื่อ : นายโกมล พลเดช

ตำเเหน่ง : ช่างปูน3

ชื่อ : นายวิรชาติ เอ่งฉ้วน

ตำเเหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ : นายประโยชน์ เอี้ยวน้อย

ตำเเหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ : นายปกรณ์ ปัจฉิมศิริ

ตำเเหน่ง : ช่างปูน3

ชื่อ : นายศุภกร นุ่มนวล

ตำเเหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)

ชื่อ : นายสนิท สิงห์โต

ตำเเหน่ง : พนักงานจ้างเหมา