คู่มือหรือมาตราฐานการทำงาน

 • (งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่เเละสิ่งเเวดล้อม / งานการควบคุมภายใน)
 • คู่มือ-นายสมศักดิ์-เกิดสุข.pdf

  ×
 • (งานประชุมภายใน / งานบริการอาคารสถานที่)
 • คู่มือ-นางกชกร-นางงาม.pdf

  ×
 • (งานสารบรรณ/งานรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็คทรอนิกส์/งานไปรษณีย์/งานจัดทำหนังสือราชการ/งานจัดเก็บหนังสือราชการ/)
 • คู่มือ-นางกานดา-วิวัฒน์.pdf

  ×
 • (งานประชาสัมพันธ์)
 • คู่มือ-นางพัชรี-ชอบงาม.pdf

  ×
 • (งานการประชุม/งานบริการอาคารสถานที่)
 • คู่มือ-นางสาวปิยะรัตน์-อิสโม.pdf

  ×
 • (งานประสานงาน)
 • คู่มือ-นางสาวพิมพา-ลูกเล็ก.pdf

  ×
 • (งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 • คู่มือ-นางสาวอรพรรณ-บุญพรัด.pdf

  ×
 • (งานสารบรรณ/รับ-ส่ง/จัดทำหนังสือราชการ)
 • คู่มือ-นางสุพิชญา-สืบพันธ์.pdf

  ×
 • (งานดูเเลความสะอาด)
 • คู่มือ-นางสาวจันทร์ทิพย์-เม่งบุตร-1.pdf

  ×
 • (การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและเสนอของบประมาณประจำปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
  สิ่งก่อสร้าง)
 • คู่มือ-นางรัตนะ-พรหมแก้วสุวรรณรัตน์.pdf

  ×
 • (งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี)
 • คู่มือ-นางมารศรี-สถาพรจิตรกุล.pdf

  ×
 • (งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงาน)
 • คู่มือ-นางวนิดา-ปรีชา.pdf

  ×
 • (การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 • คู่มือ-นางสาวสมหญิง-โพธิรักษ์.pdf

  ×
 • (ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่)
 • คู่มือ-นายกมลธรรม-ขนาน.pdf

  ×
 • (งานสารบรรณ)
 • คู่มือ-นายนพฤทธิ์-เหมนุกูล.pdf

  ×
 • (งานพัฒนาระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน)
 • คู่มือ-นางภัทราภรณ์-จันทร์แก้ว.pdf

  ×
 • (งานธุรการ)
 • คู่มือ-นางสาวดาวจุฬา-ชูฤทธิ์.pdf

  ×
 • (การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน)
 • คู่มือ-นางสาวพนิดา-บัวมณี.pdf

  ×
 • (งานทุนศึกษาเเละระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา)
 • คู่มือ-นางสาวพิมพ์พนิต-แก้วบุตร.pdf

  ×
 • (การคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
 • คู่มือ-นางสาวสกาวเดือน-คลองมดคัน.pdf

  ×
 • (การคุ้มครองเเละช่วยเหลือนักเรียน)
 • คู่มือ-นายอนุสรณ์-ลูกจันทร์.pdf

  ×
 • (งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบ มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา)
 • คู่มือ-นายสิทธิพงษ์-รอดคุ้ม.pdf

  ×
 • (งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา/งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  และชุมชน/งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คู่มือ-นางจินตนา-สุขย้อย.pdf

  ×
 • (งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)/งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
 • คู่มือ-นางบุญญา-นวลใย.pdf

  ×
 • (งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา/งานนิเทศ ปรับปรุงและพัฒนางานด้านวิชาการ)
 • คู่มือ-นางผิวพรรณ-ป้อมอุ่นเรือน.pdf

  ×
 • (งานวิจัย พัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลระดับชาติ(O-net ม.3)/งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/งานศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา/งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คู่มือ-นางมุธิตา-เพชรประพันธ์.pdf

  ×
 • (งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา/งานวิจัย พัฒนา ส$งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนฝ/งานปฏิบัติงานรjวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนjวยงานอื่นที่เกี่ยวขhองหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คู่มือ-นางเยาวดี-เล็กกุล.pdf

  ×
 • (งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
 • คู่มือ-นางรุ่งรัตน์-ทิมกลับ.pdf

  ×
 • (งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน/งานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ/พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ/เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย/งานเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่ สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/านศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/านระบบการนิเทศกระบวนการเรียนรู้)
 • คู่มือ-นางวิภาพร-จันทร์แจ่มศรี.pdf

  ×
 • (งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา/งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลระดับชาติ (การประเมินคุณภาพผูLเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาป|ที่ 1)/งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษขั้นพื้นฐาน รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คู่มือ-นางสาวกรองแก้ว-ทองวิเชียร.pdf

  ×
 • (งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน/งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการวัดและ
  ประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ/ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย)
 • คู่มือ-นางสาวกัลยวีร์-จันทร์เรือง.pdf

  ×
 • (งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้/ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
  วัฒนธรรม/งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษางานที่รับผิดชอบ/การปรับปรุงและพัฒนางานด้านวิชาการตามกฏกระทรวงกำหนด
  หลักเกณฑ์และ วิธีการกระจาย อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา/ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
  มอบหมาย)
 • คู่มือ-นางสาวจิราวรรณ-ลาซีย์.pdf

  ×
 • (งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน/งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับ
  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา/งานประกันคุณภาพภายใน/ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย)
 • คู่มือ-นางสาวนิภา-การประกอบ.pdf

  ×
 • (งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับประถมศึกษา)/งานสjงเสริม สนับสนุนเครือขjายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คู่มือ-นางสาวพัชร์สิตา-ศรีบุณยหิรัญกุล.pdf

  ×
 • (งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)/งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คู่มือ-นางสาวเพียงฤทัย-เทพอักษร.pdf

  ×
 • (งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน/งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับปฐมวัย)/งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คู่มือ-นางสาวรมย์ชลี-บุตรกริม.pdf

  ×
 • (ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ)
 • คู่มือ-นางสาวสุภนิช-จันทมา.pdf

  ×
 • (งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับชาติ)
 • คู่มือ-นางอาจารียา-กาญจนวิวิญ.pdf

  ×
 • (งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน)
 • คู่มือ-นายสำราญ-มณีสุวรรณ.pdf

  ×
 • (งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 • คู่มือ-นางวิไลวรรณ-เจียวก๊ก.pdf

  ×
 • (งานย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา/งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 • คู่มือ-นางสมเจียด-คงภักดี.pdf

  ×
 • (การประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู/การประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/การประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์/งานการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ/งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ)
 • คู่มือ-นางญาณีศมน-ทวีทรัพย์.pdf

  ×
 • (งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู/งานเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี)
 • คู่มือ-นายนัทธพงษ์-สืบพันธ์.pdf

  ×
 • (งานข้อมูลอัตรากำลังในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)/งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ/งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี/งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำข้ามหน่วยเบิก/งานจัดทำข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ (e-payroll) ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง)
 • คู่มือ-นางยุพา-รัตนพรพม.pdf

  ×
 • (งานการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย/งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
  ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)/การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และ
  บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู/งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ/งานโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค./งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
 • คู่มือ-นางวรรณอนงค์-พลคช.pdf

  ×
 • (การจัดทำข้อมูลระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ/งานเสนอขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากร
  ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)/านจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลง และการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗/ก.ค.ศ. ๑๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ/งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทะเบียนประวัติ/งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ในทะเบียนประวัติ/งานขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.๑๖)/ก.พ.๗/งานบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติ (ก.ค.ศ. ๑๖/ก.พ. ๗) ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ/งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ/งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ/งานขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน)
 • คู่มือ-นางสาวอรวรรณ-มีสิทธิ.pdf

  ×
 • (งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน/งานการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา/งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา/งานประชุม อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่)
 • คู่มือ-นางสาวณัฏฐ์ชรินทร์-สืบพงค์.pdf

  ×
 • (งานขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/งานขอหนังสือรับรอง/งานขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนที่ลาเกิน ๖๐ วันทำการ)
 • คู่มือ-นางสาวศศิธร-เพชรมี.pdf

  ×
 • (การตรวจสอบและรายงานการเงิน/)
 • คู่มือ-นางเเสงระวี-เเซ่ตั๋น.pdf

  ×
 • (การจัดซื้อ/จัดจ้าง)
 • คู่มือ-นางวรรณา-ศรีชู.pdf

  ×
 • (การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน)
 • คู่มือ-นางสาวอภิญญา-แซ่เอี้ยว.pdf

  ×
 • (การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน)
 • คู่มือ-นางสาวอักษร-จาริกิตติยุทธ.pdf

  ×
 • (การจัดทำบัญชีเงินประจำงวด)
 • คู่มือ-นางสุนิสา-เอ่งฉ้วน.pdf

  ×
 • (การเบิกงเินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนเเละค่าจ้างประจำ)
 • คู่มือ-นายชัยวัฒน์-สงแก้ว.pdf

  ×
 • (การบันทึกทะเบียนคุม (ฎีกา) การเบิกจ่ายเงิน)
 • คู่มือ-นายพิศุทธิ์-สังฆโร.pdf

  ×
 • (การจัดซื้อจัดจ้างแบบ e bidding วงเงินเกิน 5 แสนบาท (เข้าระบบ e-GP))
 • คู่มือ-นางวทันญา-บุญทองแก้ว.pdf

  ×
 • (ศึกษา วิเคราะห์ ออกเเบบวางเเผนเเละดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ดูเเลรักษา เเละพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
  ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย พัฒนาบุคลากรด้สนระบบคอมพิวเตอร์ ระบเครือข่ายเเละระบบโทรคมนาคม ให้คำปรึกษาเเนะนำเเก้ไขปัญหา ติดตามประเมินผล
  วิเคราะห์ข้อมูบระบบสารสนเทศ ปรับปรุงเเละประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงาน พัฒนาปรับปรุงเเละประยุกต์โปรแกรมประยุกต์ พัฒนาปรับปรุงเเละจัดทำเว็บไซต์
  ติดตามเเละประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ)
 • คุ่มือ-นางภัทชรี-คีรินทร์.pdf

  ×
 • (งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร/งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร/งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฝศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม)
 • คู่มือ-นายวิสทรรศ-วงศ์จันทร์.pdf

  ×
 • (ตรวจสอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)/ ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด)
 • คู่มือ-นางสาวรัดใจ-แปลงงาน.pdf

  ×
 • (ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย/ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย/การด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ และการด าเนินการเกี่ยวกับการ/ร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์/ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่/ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆของรัฐ/ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
 • คู่มือ-นายทองดี-รักษ์ศรีทอง.pdf

  ×
 • (ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย การด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ และการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆของรัฐ ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
 • คู่มือ-นายชัยรัตน์-รัตนราช.pdf

  ×