5  จุดเน้น   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

 

  1. ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

    1.1  พัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

               1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนา/ออกแบบนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

               1.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

  1. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

               2.1  พัฒนาระบบการแนะแนวและการชี้แนะ (Coaching)

               2.2  พัฒนาครูแนะแนวแกนนำ และพัฒนาให้ครูทุกคนให้การแนะแนวนักเรียนได้

               2.3  ส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนวิถีใหม่ด้วย School Health Hero และส่งเสริมสุขภาพกายรอบด้าน

 

  1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดี ครูเก่ง

               3.1  ส่งเสริมให้ครูมีวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) และดำรงตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

               3.2  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา

               3.3  สร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูเก่ง ครูดี ศรีกระบี่”

 

  1. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

               4.1  จัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

               4.2  จัดทำรูปแบบการบริหารเจ้าหน้าที่ธุรการ ในโรงเรียนขนาดเล็ก

               4.3  จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

               4.4  สร้างและใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ DLTV

 

  1. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

               5.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

               5.2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

               5.3  ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด โรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา