กลุ่มอำนวยการ2023-08-26T15:17:15+07:00

กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
  • จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
  • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
  • ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
  • ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
  • ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

นายสมศักดิ์ เกิดสุข
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ​
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางกชกร นางงาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางพัชรี ชอบงาม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวปิยะรัตน์ อิสโม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางกานดา วิวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวพิมพา ลูกเล็ก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสุพิชญา สืบพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวอรพรรณ บุญพรัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นายคณิต แสงใส
ตำแหน่ง : ยาม
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นายขจร จันทร์เรือง
ตำแหน่ง : ยาม
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

คู่มือปฏิบัติงาน

นางกชกร-นางงาม.pdf

×

นางพัชรี-ชอบงาม.pdf

×

นางสาวปิยะรัตน์-อิสโม.pdf

×

นางสาวอรพรรณ-บุญพรัด.pdf

×

นางสุพิชญา-สืบพันธ์.pdf

×

นางสาวจันทร์ทิพย์-เม่งบุตร.pdf

×

5คู่มือ-นางกานดา-วิวัฒน์-1.pdf

×
Go to Top