กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
 • จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
 • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
 • ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
 • ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
 • ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
นายสมสักดิ์ เกิดสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางพัชรี ชอบงาม
นักประชาสัมพันธ์
นางกชกร นางงาม
นักจัดการทั่วไป

นายเอกรัตน์ คงมาก
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวปิยะรัตน์ อิสโม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพิมพา ลูกเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางการดา วิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุพิชญา สืบพันธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรพรรณ บุญพลัด
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร
เเม่บ้าน
นายคณิต เเสงใส
ยาม
นายขจร จันทร์เรือง
ยาม

นายประโยชน์ เอื้ยวน้อย
พนักงานขับรถ

นายวิรชาติ เอ่งฉ้วน
พนักงานขับรถ

นายศุภกร นุ่มนวล
พนักงานขับรถ

นายปกรณ์ ปัจฉิมศิริ
ช่างปูน 3

นายโกมล พลเดช
ช่างปูน 3

นายสนิท สิงโต
พนักงานบริการ

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือ-นายสมศักดิ์-เกิดสุข

คู่มือ นางกชกร-นางงาม

คู่มือ นางกานดา-วิวัฒน์

คู่มือ นางพัชรี-ชอบงาม

คู่มือ นางสาวปิยะรัตน์-อิสโม

คู่มือ นางสาวพิมพา-ลูกเล็ก

คู่มือ นางสาวอรพรรณ-บุญพรัด

คู่มือ นางสุพิชญา-สืบพันธ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ.2546
  6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  7. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
  8. กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ .ศ.2546
  9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมบุคคล