กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
  • จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
  • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
  • ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
  • ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
  • ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน

นางกชกร-นางงาม.pdf

×

นางพัชรี-ชอบงาม.pdf

×

นางสาวปิยะรัตน์-อิสโม.pdf

×

นางสาวอรพรรณ-บุญพรัด.pdf

×

นางสุพิชญา-สืบพันธ์.pdf

×

นางสาวจันทร์ทิพย์-เม่งบุตร.pdf

×

5คู่มือ-นางกานดา-วิวัฒน์-1.pdf

×