teacher1
3696329
1506249
NO GIFT
eit banner
ITA banner
Banner โครงการ ITA PNG
open-1_2566
forking-create-02-tn
previous arrow
next arrow
1509, 2023
1209, 2023
directorPNG
deputy_director1
deputy_director2
deputy_director3
previous arrow
next arrow
Big Data
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
E-Office
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
E-money
ระบบตรวจสอบด้านการเงิน
E-Report
ระบบรายงานออนไลน์
ประกาศ สพป.กระบี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Google Photos
คลังภาพกิจกรรม สพป.กระบี่

ข่าวสารสำคัญด้านการเงิน

ข่าวสารกลุ่มงานต่างๆ

1509, 2023
1209, 2023
409, 2023
409, 2023
2308, 2023
2308, 2023
2308, 2023
2208, 2023
207, 2023
โรงเรียนบ้านหนองทะเล สังกัด สพป.กระบี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ประจำปี 2566 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

By |02/07/2023|ข่าวสารจากโรงเรียน, ข่าวสารทั่วไปของ สพป.กระบี่|ปิดความเห็น บน โรงเรียนบ้านหนองทะเล สังกัด สพป.กระบี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ประจำปี 2566 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

—-> ดาวน์โหลด เอกสารต่างๆ <—-

เพลงมาร์ทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สื่อการเรียนออนไลน์

ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัย หากแต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาต้องสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพอันสอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 15,553 โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance lerning information technology : DLIT ) มี 5 รูปแบบ

OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป

ค่ายย่อยที่ ๓ พิทักษ์คุณธรรม ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

11/07/2023|VTR|ปิดความเห็น บน ค่ายย่อยที่ ๓ พิทักษ์คุณธรรม ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

ค่ายย่อยที่ ๒ รวมใจภักดิ์ ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

11/07/2023|VTR|ปิดความเห็น บน ค่ายย่อยที่ ๒ รวมใจภักดิ์ ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

ค่ายย่อยที่ ๑ อาสาทำความดี ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

11/07/2023|VTR|ปิดความเห็น บน ค่ายย่อยที่ ๑ อาสาทำความดี ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 | สพป.กระบี่

11/07/2023|VTR|ปิดความเห็น บน พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 | สพป.กระบี่

พิธีเทิดพระเกียรติ งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

11/07/2023|VTR|ปิดความเห็น บน พิธีเทิดพระเกียรติ งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษา
สพฐ
คุรุสภา
สกสค.
สทศ.

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

    ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ