หมายเลขโทรศัพท์ สพป.กระบี่

ผู้บริหาร สพป.กระบี่

1.นายสมชาติไกรแก้ว  099-4645199

2. นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ 096-3515559

3. นางวรรณดี เกตแก้ว  081-4626454

4. นายต่อตระกูล พรมนุ่น 089-4562978

1. นายสมศักดิ์ เกิดสุข 091-8237332
2. นางกชกร นางงาม 083-6925194
3. นางพัชรี ชอบงาม 081-3965984
4. นางสาวปิยะรัตน์ อิสโม 080-1462261
5. นางกานดา วิวัฒน์ 081-2714387
6. นางสาวพิมพา ลูกเล็ก 093-8601944
7. นางสุพิชญา สืบพันธ์ 089-6472262
8. นางสาวอรพรรณ บุญพรัด 086-2831859

1. นางสาวรัดใจ แปลงงาน 089-9729079

1. นางแสงระวี แซ่ตั๋น 081-0890193
2. นายชัยวัฒน์ ส่งแก้ว 087-2949372
3. นางสาวอภิญญา แซ่เอี้ยว 091-1462245
4. นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ 081-4761486
5. นางสุนิสา เอ่งฉ้วน 081-0834892
6. นายพิศุทธิ์ สังฆะโร 089-7334524
7. นางวทันญา บุญทองแก้ว 089-6502849

1. นางญาณีศมน ทวีทรัพย์ 089-6480653
2. นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์ 081-5351521
3. นางยุพา รัตนพรหม 089-2929327
4. นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ 081-0835781
5. นางสาวณัฏฐ์ชรินทร์ สืบพงค์ 092-4859459
6. นางสาวศศิธร เพชรมี 092-6469651

1. นายทองดี รักษ์ศรีทอง 061-2525561

1. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว 093-6203446
2. นางสาวพนิดา บัวมณี 086-5688924
3. นางสาวสกาวเดือน คลองมดคัน 089-8662630
4. นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร 081-5412573
5. นางสาวดาวจุฬา ชูฤทธิ์ 089-9753908
6. นายอนุสรณ์ ลูกจันทร์ 083-6469485
7. นางสาวผกายวรรณ เอี้ยวน้อย 097-0510745

1. นางวิไลวรรณ เจียวก๊ก 081-6775926
2. นายณัฐพล กิจการ 094-2496094

1. นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ 086-6878129
2. นางวนิดา ปรีชา 086-2786182
3. นางมารศรี สถาพรจิตรกุล 089-7266543
4. นายกมลธรรม ขนาน 087-2743776
5. นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ 087-2781763
6. นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล 081-2718415

1. นางภัทชรี คีรินทร์ 081-8913427
2. นายวิสทรรศ วงศ์จันทร์ 092-2727644

1 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม 085-8823233
2 นางบุญญา นวลใย 061-1454644
3 นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน 085-4771772
4 นางอาจารียา กาญจนวิวิญ 095-4270909
5 นางจินตนา สุขย้อย 094-6363519
6 นางเยาวดี เล็กกุล 086-9536930
7 นางสาวกัลยวีร์ จันทร์เรือง 084-1847598
8 นางวิภาพร จันทร์แจ่มศรี 081-7284409
9 นางสาวจิราวรรณ ลาซีย์ 081-7123549
10 นางสาวสุภนิช จันทมา 088-5944811
11 นายส าราญ มณีสุวรรณ 081-8955186
12 นางสาวรมย์ชลี บุตรกริม 080-5266752

13 นางสาวเพียงฤทัย เทพอักษร 096-6466789
14 นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล 098-6619654
15 นางมุธิตา เพชรประพันธ์ 084-4460152
16 นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียร 093-5816066
17 นางสาวนิภา การประกอบ 091-7319022
18 นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ 087-4194726

1 นายประโยชน์ เอี้ยวน้อย 081-3670573
2 นายโกมล พลเดช 062-2269418
3 นายปกรณ์ ปัจฉิมศิริ 089-5878119
4 นายวิรชาติเอ่งฉ้วน 089-7263052
5 นายขจร จันทร์เรือง 098-0036933
6 นายศุภกร นุ่มนวล 063-8611827
7 นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร 083-6369141
8 นายคณิต แสงใส 083-4616120
9 นายสนิท สิงโต 089-5894848