กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน2023-08-24T16:00:14+07:00

หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
  • ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ : นางสาวรัดใจ แปลงงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

คู่มือปฏิบัติงาน

  • นางสาวรัดใจ-แปลงงาน.pdf

    ×
Go to Top