กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Distance Learning Information Communication and Technology)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา
 • ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
 • ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 • ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

   

คู่มือปฏิบัติงาน

 • นางภัทชรี-คีรินทร์.pdf

  ×
 • นายวิสทรรศ-วงศ์จันทร์.pdf

  ×

การดำเนินการ