กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • วางแผนอัตรากำลังและกําหนดตำแหน่ง
 • ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
 • จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 • ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การดำเนินคดีของรัฐ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน

 • นางญาณีศมน-ทวีทรัพย์.pdf

  ×
 • นางยุพา-รัตนพรหม.pdf

  ×
 • นายนัทธพงศ์-สืบพันธ์.pdf

  ×
 • นางสาวศศิธร-เพชรมี.pdf

  ×