กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
  • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา
  • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
  • ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ฯ

นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน
ศึกษานิเทศก์

นางจินตนา สุขย้อย
ศึกษานิเทศก์

นางบุญญา นวลใย
ศึกษานิเทศก์

นางเยาวดี เล็กกุล
ศึกษานิเทศก์

นางสาวสุภนิช จันทมา
ศึกษานิเทศก์

นางอาจารียา กาญจนวิวิญ
ศึกษานิเทศก์

นายสำราญ มณีสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์

นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุญยหิรัญกุล
ศึกษานิเทศก์

นางสาวจิราวรรณ ลาซี
ศึกษานิเทศก์

นางสาวกัลยวีร์ จันทร์เรือง
ศึกษานิเทศก์

นางมุธิตา เพชรประพันธ์
ศึกษานิเทศก์

นางสาวรมย์ชลี บุตรกริม
ศึกษานิเทศก์

นางสาวนิภา การประกอบ
ศึกษานิเทศก์

นางสาวกรองเเก้ว ทองวิเชียร
ศึกษานิเทศก์

นางสาวเพียงฤทัย เทพอักษร
ศึกษานิเทศก์

นายอภิรักษ์ สำลีเเก้ว
ศึกษานิเทศก์

นางสาววราภรณ์ ดอกรักษ์
ศึกษานิเทศก์

นางสาววัลภา บุตรเหม
ศึกษานิเทศก์

นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายธนพงษ์ ชายกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือ-นายสิทธิพงษ์-รอดคุ้ม

คู่มือ-นางเยาวดี-เล็กกุล

คู่มือ-นางจินตนา-สุขย้อย

คู่มือ-นางบุญญา-นวลใย

คู่มือ-นางผิวพรรณ-ป้อมอุ่นเรือน

คู่มือ-นางมุธิตา-เพชรประพันธ์

คู่มือ-นางสาวเพียงฤทัย-เทพอักษร

คู่มือ-นางสาวกรองแก้ว-ทองวิเชียร

คู่มือ-นางสาวจิราวรรณ-ลาซีย์

คู่มือ-นางสาวนิภา-การประกอบ

คู่มือ-นางสาวพัชร์สิตา-ศรีบุณยหิรัญกุล

คู่มือ-นางสาวรมย์ชลี-บุตรกริม

คู่มือ-นางสาวสุภนิช-จันทมา

คู่มือ-นางอาจารียา-กาญจนวิวิญ

คู่มือ-นายสำราญ-มณีสุวรรณ

คู่มือ-นางสาววัลภา บุตรเหม

คู่มือ-นางสาววราภรณ์ ดอกรักษ์

คู่มือ-นายอภิรักษ์ สำลีเเก้ว