กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา2023-11-30T08:58:51+07:00

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
 • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา
 • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
 • ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ : นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางบุญญา นวลใย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางเยาวดี เล็กกุล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางจินตนา สุขย้อย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวกัลยวีร์ จันทร์เรือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวสุภนิช จันทมา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางวิภาพร จันทร์แจ่มศรี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวจิราวรรณ ลาซีย์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางอาจารียา กาญจนวิวิญ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวเพียงฤทัย เทพอักษร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวนิภา การประกอบ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวรมย์ชลี บุตรกริม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นายสำราญ มณีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางมุธิตา เพชรประพันธ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

คู่มือปฏิบัติงาน

 • 1นายสิทธิพงษ์-รอดคุ้ม.pdf

  ×
 • นางบุญญา-นวลใย.pdf

  ×
 • นางผิวพรรณ-ป้อมอุ่นเรือน.pdf

  ×
 • นางอาจารียา-กาญจนวิวิญ.pdf

  ×
Go to Top