กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
 • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา
 • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
 • ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน

 • 1นายสิทธิพงษ์-รอดคุ้ม.pdf

  ×
 • นางบุญญา-นวลใย.pdf

  ×
 • นางผิวพรรณ-ป้อมอุ่นเรือน.pdf

  ×
 • นางอาจารียา-กาญจนวิวิญ.pdf

  ×