กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์2023-08-26T15:11:54+07:00

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(Finacial and Assets Administration Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ : นางเเสงระวี เเซ่ตั๋น
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นายชัยวัฒน์ ส่งแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสมใจ ศรีงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางวรรณา ศรีชู
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวอภิญญา แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสุนิสา เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นายพิศุทธิ์ สังฆโร
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางวทันญา บุญทองแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

คู่มือปฏิบัติงาน

 • 1นางเเสงระวี-เเซ่ตั๋น.pdf

  ×
 • นางวรรณา-ศรีชู.pdf

  ×
 • นางสาวอักษร-จารุกิตติยุทธ.pdf

  ×
 • นางสุนิสา-เอ่งฉ้วน.pdf

  ×
 • นายชัยวัฒน์-ส่งแก้ว.pdf

  ×
 • นายพิศุทธิ์-สังฆโร.pdf

  ×
Go to Top