กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(Finacial and Assets Administration Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน

 • 1นางเเสงระวี-เเซ่ตั๋น.pdf

  ×
 • นางสาวอักษร-จารุกิตติยุทธ.pdf

  ×
 • นางสุนิสา-เอ่งฉ้วน.pdf

  ×
 • นายชัยวัฒน์-ส่งแก้ว.pdf

  ×
 • นายพิศุทธิ์-สังฆโร.pdf

  ×

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

     1. ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ

1.1  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.3  ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.4  ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.5  หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว33  ลงวันที่  18 มกราคม 2553 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

1.6  หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว 68  ลงวันที่  29 เมษายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

1.7 หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว 37  ลงวันที่  6  มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

    2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

2.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2562

– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2563 (ฉบับที่2)

2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

– พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

– พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

– พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

– ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

2.4  ค่าตอบแทนการสอบ

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549

– แก้ไขเพิ่มเติม

            – ข้อตกลงในการสอบกับกระทรวงการคลัง

2.5  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

– ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

2.6  ค่าเช่าบ้าน

– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552

– หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551

2.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

– พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  พ.ศ.2550

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

2.8 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

– หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

2.9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

– หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.4/ว.96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553

 

3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

3.1 ค่ารักษาพยาบาล

– พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

– พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

– หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว379   ลงวันที่ 30  กันยายน 2553           

3.2  ค่าการศึกษาบุตร

– พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2561

– หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว116 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

– หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

4. ระเบียบการเบิกเงินทดรองราชการ

– ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562

5. ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ

– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

–  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

–  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

–  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานว่าด้วยการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด  เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551