กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2023-08-26T15:59:38+07:00

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
 • ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
 • ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
 • ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
 • ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ : นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวพนิดา บัวมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวสกาวเดือน คลองมดคัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวดาวจุฬา ชูฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นายอนุสรณ์ ลูกจันทร์
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียน/สพป.กระบี่
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

คู่มือปฏิบัติงาน

 • นางภัทราภรณ์-จันทร์แก้ว.pdf

  ×
 • นางสาวพนิดา-บัวมณี.pdf

  ×
Go to Top