กลุ่มกฏหมายและคดี (Laws and Cases Group)

 • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
 • ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 • ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
 • ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นายทองดี รักษ์ศรีทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

นางสาวผาณิต สิงห์สุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ
 • นายทองดี-รักษ์ศรีทอง.pdf

  ×
 • ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มกฎหมายและคดี

  (1) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  (2) พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
  (3) พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  (4) หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
  (5) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล