กลุ่มกฏหมายและคดี2023-08-24T15:43:07+07:00

กลุ่มกฏหมายและคดี (Laws and Cases Group)

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
 • ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 • ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
 • ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐาน ขั้นตอน และข้อมูลสถิติ
มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ชื่อ : นายทองดี รักษ์ศรีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นายชัยรัตน์ รัตนราช
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

 • นายทองดี-รักษ์ศรีทอง.pdf

  ×
Go to Top