กลุ่มนโยบายและแผน2023-08-26T19:33:35+07:00

กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)
“ข้อมูลเที่ยงตรง ประเมินผลแบบง่าย ใส่ใจนโยบาย วิเคราะห์ได้รวดเร็ว”

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 • วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ
 • ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
 • ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ : นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางวนิดา ปรีชา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นายกมลธรรม ขนาน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางมารศรี สถาพรจิตรกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายงานผลการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-2565.pdf

  ×
 • แผนปฏิบัติราชการปี66.pdf

  ×
 • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

  ×

คู่มือปฏิบัติงาน

 • นางรัตนะ-พรหมแก้วสุวรรณรัตน์.pdf

  ×
 • นางมารศรี-สถาพรจิตรกุล.pdf

  ×
 • นางวนิดา-ปรีชา.pdf

  ×
 • นางสาวสมหญิง-โพธิรักษ์.pdf

  ×
 • นายกมลธรรม-ขนาน.pdf

  ×
Go to Top