ชื่อ : นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว (46 downloads )

ชื่อ : นางสาวพนิดา บัวมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวพนิดา บัวมณี (39 downloads )

ชื่อ : นางสาวสกาวเดือน คลองมดคัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวสกาวเดือน คลองมดคัน (42 downloads )

ชื่อ : นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร (33 downloads )

ชื่อ : นางสาวดาวจุฬา ชูฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวดาวจุฬา ชูฤทธิ์ (38 downloads )

ชื่อ : นายอนุสรณ์ ลูกจันทร์
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียน/สพป.กระบี่

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นายอนุสรณ์ ลูกจันทร์ (32 downloads )