วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ได้รับมอบหมายจากนายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกระบี่  เป็นประธานให้โอวาทและนำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมกิจกรรมและเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์   โดยนายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพี้นที่การศึกษากระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี นายสนิท  ณ ระนอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ กล่าวนำคำปฏิญาณ มีลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ทุกสังกัด  เข้าร่วมพิธี จำนวน 1,197 คน
นายสมชาติ  ไกรแก้ว กล่าวว่า วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 112 ปี ของกิจการลูกเสือในประเทศไทย   พร้อมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ