(5 พ.ค.67) นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า ที่สนามสอบโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.2567 โดยนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการประจำสนามสอบ ได้เน้นย้ำคณะกรรมการประเมินฯ ให้ดำเนินการไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 80 คน พบว่าผู้เข้ารับการประเมินทุกคนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 อย่างเคร่งครัด  บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักผู้เข้ารับการประเมินทุกคนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี

นายสมชาติ ยังกล่าวอีกว่า ตนพร้อมนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ พบว่าสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย มีมาตรการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดี มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าประเมินอย่างเคร่งครัด และได้พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินฯ อีกด้วย  โดยผู้เข้ารับการประเมินฯ ทั้ง 80 คน ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 คน  ต้องการ 1 ตำแหน่ง ภาษาไทย 4 คน ต้องการ 6 ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ 2 คน ต้องการ 2  ตำแหน่ง  สังคมศึกษา 17 คน ต้องการ 2 ตำแหน่ง นาฏศิลป์ 5 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง ปฐมวัย  6 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง ดนตรีสากล 3 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ 28 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง และพลศึกษา 11 คน ต้องการ 1 ตำแหน่ง  โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ทุกคน ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 7  พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และทางเว็บไซต์ สพป.กระบี่ www.krabiarea.go.th