นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567    ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) อำเภอเมืองกระบี่  ตนได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสมาชิกสหกรณ์ครูกระบี่ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ ทุกสังกัด ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ทั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดอาชีวศึกษา ที่มีความประสงค์ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการพิเศษเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จำนวน 300 คน  โดยนายเศวต  นาคสวาสดิ์ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ ว่า   เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ มีเทคนิคและวิธีการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด   เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ลำใย  สนั่นรัมย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผลของ สพฐ.  ดร.วารุณี  พ่านปาน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.พังงา   ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี และนางสาวชุลี  วราศรัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล สพฐ. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567