วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  เพื่อรับทราบการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา รวมถึงรายงานผลการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมร่วมวางแผนตามภารกิจงาน แนวทางการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2567