วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่หน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นางสาวสิณีณาฎ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี รวมถึงปลุกจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู บุคลการทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และหลังจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน เน้นย้ำการปฏิบัติตามจริยธรรมข้าราชการ ของบุคลากรในสำนักงาน