วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ให้กับคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวนกว่า 200 คน เพื่อแจ้งข้อราชการ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย Quick Win ของ สพฐ. และ และนโยบาย 14 ข้อ ของ สพป.กระบี่ นำสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล และมอบโล่สถานศึกษารางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ สพฐ. ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนวิทยาประชาคม และสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านลำทับ พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดินนา อำเภอคลองท่อม โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย อำเภอเมืองกระบี่ และโรงเรียนบ้านทุ่งสาคร อำเภอเหนือคลอง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรการแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 ระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเยี่ยม โรงเรียนบ้านโคกยูง อำเภอเกาะลันตา รางวัลดีเด่น โรงเรียนบากัน อำเภออ่าวลึก และรางวัลชมเชย โรงเรียนวิทยาประชาคม อำเภอปลายพระยา โดยได้เน้นย้ำผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องการประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเรื่องระบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบบการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารอัตรากำลังในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครู การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566