วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมปูดำ สพป.กระบี่ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ครั้งที่ 6/2567 เพื่อให้ ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีอนุกรรมการ รวมถึงนายสมชาติ ไกรแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน