1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

               1.1  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

               1.2 ขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

               1.3  ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ

 1. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย

               2.1  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัย

               2.2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ประชาธิปไตยและส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 1. ส่งเสริม พัฒนา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

               3.1  ส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรธนะสำคัญของผู้เรียน

               3.2  พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข

               3.3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

 1. ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น

               4.1 ส่งเสริมการอ่าน การเขียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

               4.2 พัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA

               4.3 ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

               5.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

               5.2 สร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ

               5.3  ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ชุมชน ชมรม และการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

 1. เสริมสร้าง พัฒนาทักษะอาชีพ

               6.1  พัฒนานักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

               6.2  การสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาทักษะอาชีพ

               6.3  พัฒนาต่อยอด โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน

               6.4  ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน

 1. ส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศตามหลักพหุปัญญา

               7.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา

               7.2  พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านกีฬา และด้านอื่นๆ

               7.3  ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษ และ Soft Power อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา

               8.1  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้

               8.2  สร้างเครือข่ายและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

               8.3   สร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

               8.4  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ OBEC Safety Center

 1. เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

               9.1  พัฒนาระบบการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กไร้สัญชาติ เด็กพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ ตามความต้องการจำเป็นรายบุคคลเพื่อไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               9.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กพิการและเด็กด้วยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการฝึกอาชีพที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

               10.1 พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ และมีทักษะในการบริหารสถานการณ์

               10.2 พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ และการชี้แนะ (Coaching)

               10.3 พัฒนาสมรรถนะครู ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะอื่นที่จำเป็น

 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               11.1 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

               11.2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. สืบสานศาสตร์ศิลป์ถิ่นกระบี่

               12.1 พัฒนาสมรรถนะครูด้านศิลปะการแสดงท้องถิ่นกระบี่

               12.2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกระบี่

               12.3 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านหัตถศิลป์ท้องถิ่นกระบี่

 1. สนับสนุนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบท

               13.1 จัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

               13.2 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

               13.3 สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 1. แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา

               14.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

               14.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               14.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนารูปแบบการะดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา