1. ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Glals : SDGs)
  3. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
  4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
  5. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
  6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  7. หน่วยงาน สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบทโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน