1. ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  2. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

  3. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

  4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม

  5. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

  6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

  7. หน่วยงาน สถานศึกษามีระบบการบริหารองค์กรคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบทโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน