กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1    ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 2    เพิ่มโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับประชากรในวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 3    ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล