1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2.เพิ่มโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับประชากรในวัยเรียนทุกคน
3.ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบท