วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมบุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับนายชูสิน วรเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตตรวจราชการที่ 6 โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่รายงานและติดตามในเรื่องคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน (ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้แก่ RT / NT และ O-NET) และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเตรียมการ/การใช้จ่ายงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยงาน และผลการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” นโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็นนโยบาย และนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 6 ประเด็นนโยบาย รวม 10 ประเด็น