วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม Confernce สพป.กระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสถานศึกษาลงสู่ห้องเรียน จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิตอล สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง และสร้างองค์ความรู้ระบบออนไลน์ที่เอื้อให้ผู้เรียน ผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผ่านการคิดขั้นสูง การได้ปฏิบัติงาน สร้างสรรค์งาน และนำเสนองานด้วยตัวเอง และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คนในสังกัด ทุกโรงเรียน มีนายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้