วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รอง ผอ.สพป.กระบี่ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ครั้งที่ 1/2567 ตาม พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 และ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ดูแลโรงเรียนยุบเลิก 26 โรงเรียน