นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ตนได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมปฎิบัติการ ออกแบบ วางแผนพัฒนาชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกระบี่ และการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนประวัติศาสตร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกระบี่ ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกระบี่และเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ แก่คณะทำงานยกร่างชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกระบี่ จำนวนทั้งสิ้น 56 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดนวัตกรรมและระบบนิเวศการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กระบี่วิถีใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและเทคโนโลยีดิจิทิทัล 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดการเรียนประวัติศาสตร์กระบี่วิถีใหม่ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและเทคโนโลยีดิจิทัล และ 3) เพื่อรายงานผลการติดตามของสำนักงานติดตามและประเมินผลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบาย จุดเน้น และข้อเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนนโนบายพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยให้มีการบูรณาการนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปรับกระบวนการจัดการเรียนให้ทันสมัยและหลากหลาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 กับงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาตนเองตามข้อตกลงของครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนางสาวจิราวรรณ ลาซีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้