จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

Download

81010000 – สพป.กระบี่

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2567-1

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ Download
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ Download
จำนวนนักเรียนพิการ Download
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง Download
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนขาดแคลน Download
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ Download
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา Download
จำนวนนักเรียนพักนอน Download
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ Download
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง Download
จำนวนนักเรียนติด G Download
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า Download
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา Download
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต Download
ประเภทนักเรียน Download