การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

DOWNLOAD

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

DOWNLOAD