รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต

โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.กระบี่ ปะจำปี 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

DOWNLOAD