กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.-2560.pdf

  ×

กฎหมาย

 • กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา-พ.ศ.-2550.pdf

  ×
 • กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน-หรือลดเงินเดือน-พ.ศ.-2561.pdf

  ×
 • กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์-พ.ศ.-2550.pdf

  ×
 • กฎ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2561.pdf

  ×
 • กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ.pdf

  ×
 • กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน-พ.ศ.-2555-1.pdf

  ×
 • กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยโรค-พ.ศ.-2549.pdf

  ×
 • กฎกระทรวงคณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบ-ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่-พ.ศ.-2548.pdf

  ×
 • กฎกระทรวง-ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560.pdf

  ×

คำสั่ง คสช.

 • คำสั่ง-คสช.-16.2560.pdf

  ×
 • คำสั่ง-คสช.-19.2560.pdf

  ×

แนววินิจฉัย ก.ค.ศ.

 • แนววินิจฉัยของ-ก.ค.ศ.-เกี่ยวกับการตีความปัญหา.pdf

  ×

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-2-พ.ศ.-2545.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-3-พ.ศ.-2553-1.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-4-พ.ศ.-2562.pdf

  ×

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-และที่แก้ไขเพื่มเติม-ฉบับที่-2.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-และที่แก้ไขเพื่มเติม-ฉบับที่-3.pdf

  ×

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2551.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.-2540.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546.pdf

  ×
 • พ.ร.บ.-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล-พ.ศ.-2562.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก-พ.ศ.-2546.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ.ศ.-2539.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2557.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ.ศ.-2539-ฉบับ-update-ล่าสุด.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.-2539.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง-พ.ศ.-2542.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-พ.ศ.-2561.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน-พ.ศ.-๒๕๖๑.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติลูกเสือ-พ.ศ.-2551.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย-พ.ศ.-2551.pdf

  ×
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ-พ.ศ.-2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-พ.ศ.-2561.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติ-พื้นที่-นวัตกรรม-การ-ศึกษา-พ.ศ.-๒๕๖๒.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ-พ.ศ.-2551.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.-2558.pdf

  ×
 • พระราชกฤษฎีกา-ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.-2546.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.2562.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัียไซเบอร์-พ.ศ.-2562.pdf

  ×
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.-2561.pdf

  ×

ระเบียบ

 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการจัดตั้ง-รวม-หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.2550.pdf

  ×
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.2553.pdf

  ×
 • ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548.pdf

  ×
 • ระเบียบ-ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548.pdf

  ×
 • ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548.pdf

  ×
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา-พ.ศ.-2548.pdf

  ×
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548.pdf

  ×
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา-พ.ศ.-2548.pdf

  ×
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.-2526-และฉบับที่-2-พ.ศ.-2548.pdf

  ×
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ-พ.ศ.-2544.pdf

  ×
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ-พ.ศ.2546.pdf

  ×
 • ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-พ.ศ.-2559.pdf

  ×
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง-และการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560.pdf

  ×
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ-พ.ศ.-2547.pdf

  ×
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ-พ.ศ.-2523-และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

  ×