นายสมศักดิ์ เกิดสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางกชกร นางงาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ชื่อ : นางพัชรี ชอบงาม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ชื่อ : นายเอกรัตน์ คงมาก
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

ชื่อ : นางสาวปิยะรัตน์ อิสโม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

ชื่อ : นางกานดา วิวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อ : นางสาวพิมพา ลูกเล็ก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสุพิชญา สืบพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ชื่อ : นางสาวอรพรรณ บุญพรัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

ชื่อ : นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

ชื่อ : นายคณิต แสงใส
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ : นายขจร จันทร์เรือง
ตำแหน่ง : ยาม