นายสมศักดิ์ เกิดสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางกชกร นางงาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางกชกร นางงาม (41 downloads)

ชื่อ : นางพัชรี ชอบงาม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางพัชรี ชอบงาม (47 downloads)

ชื่อ : นางสาวปิยะรัตน์ อิสโม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวปิยะรัตน์ อิสโม (41 downloads)

ชื่อ : นางกานดา วิวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางกานดา วิวัฒน์ (47 downloads)

ชื่อ : นางสาวพิมพา ลูกเล็ก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวพิมพา ลูกเล็ก (40 downloads)

ชื่อ : นางสุพิชญา สืบพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสุพิชญา สืบพันธ์ (38 downloads)

ชื่อ : นางสาวอรพรรณ บุญพรัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวอรพรรณ บุญพรัด (33 downloads)

ชื่อ : นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร (36 downloads)

ชื่อ : นายคณิต แสงใส
ตำแหน่ง : ยาม

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นายคณิต แสงไส (35 downloads)

ชื่อ : นายขจร จันทร์เรือง
ตำแหน่ง : ยาม

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ นายขจร จันทร์เรือง (32 downloads)