วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปูดำ นางสาวสิณีณาฎ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป  ระยะ  5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569)  สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนตัวป้อนได้มีที่เรียนทุกคน  โดยร่วมกันพิจารณาความถูกต้องของเกณฑ์การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนชั้นเรียน ข้อมูลจากระบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ย้อนหลัง 3 ปี  จำนวนนักเรียนและห้องเรียนไม่มากเกินจริง และแผนชั้นเรียนรายปีไม่ควรเกินแผนชั้นเรียนเต็มรูป โดยรูปแบบของแผนชั้นเรียนเต็มรูป จะเป็นแผนที่แสดงถึงจำนวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษาที่กำหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  ส่วนแผนชั้นเรียนรายปี เป็นแผนที่กำหนดว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด กี่ห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ