วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ นายอำนาท เหลือน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการศึกษา สร้างเครือข่ายการทำงาน และเรียนรู้สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นแบบอย่างการทำงานได้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ร่วมงานและองค์กร ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร