วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนผลงานวิชาการประเภทการวิจัย เพื่อพัฒนาบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 และสามารส่งผลงานวิชาการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่ดีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ ดำเนินการโครงการวันที่ 7-8 กันยายน 2566