วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่  นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ได้รับมอบหมายจากนายภาสกร  บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกระบี่  เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป  รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน ของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  โดยนายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานชุมนุม  มีลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุม จำนวน 317 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีและผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ จำนวน 100 คน จากสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ 17 แห่ง   ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 12 แห่ง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 1 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ 8 แห่ง จัดงานชุมนุม ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2566 จำนวน 3 ค่ายย่อย โดยค่ายย่อยที่ 1 และ 2 ใช้สถานที่ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่ และค่ายย่อยที่ 3 ใช้สถานที่สนามหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426

นายสมชาติ  ไกรแก้ว กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ และบุคลากรทางลูกเสือนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องยั่งยืน   และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพระราชทานให้สาธารณชนได้รู้จักทั่วประเทศ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2  พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป แต่เนื่องจากวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ตรงกับวันอิดิ้ลอัฎฮา ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม จึงได้ขอเลื่อนจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นวันที่ 1-4 กรกฎาคม

 

2566