วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สพป.กระบี่  นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาฯ   ตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด   ซึ่งโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินฯ ประกอบด้วยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 52 โรง และโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 2 โรง