วันที่ 1 กันยายน 2566   ที่ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนอุตรกิจ  อำเภอเมืองกระบี่   นายสมชาติ  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาทครูบรรจุใหม่   ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    ประจำปี 2566  จำนวน 7 สาขาวิชาเอก  28  อัตรา   ประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 5 อัตรา  ภาษาไทย 5  อัตรา   ภาษาอังกฤษ  4  อัตรา     วิทยาศาสตร์ 3 อัตรา  สังคมศึกษา 8 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา และปฐมวัย 1 อัตรา  มีผู้มารายงานตัวครบ หลังจากนั้น  นางสมเจียด  คงภักดี  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้ชี้แจงการเขียนบันทึกประวัติใน ก.ค.ศ.16  พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกันนายสมชาติ   ไกรแก้ว  กล่าววว่า  ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบแข่งขันได้ทุกคนที่ได้มารายงานตัวในวันนี้  ขอให้ทุกคนเป็นครูตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู  เพราะอาชีพครูต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ จึงจะเป็นที่ยกย่องของสังคม ครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู  มีจรรยาบรรณต่อตนเอง คือ ต้องเป็นคนที่มีวินัย พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   รวมถึงมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรม หรือสมาคมต่าง ๆ เป็นต้น มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ประพฤติตนเป็นแบบอนย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ  ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อศิษย์และผู้รับบริการ ผู้ปกครอง สังคม และชุมชน  รวมถึงการให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ไม่เรียกรับผลประโยชน์  มีจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพ  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดคุณธรรมและความสามัคคี  และมีจรรยาบรรณต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมั่นในการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข