วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ อำเภออ่าวลึก ดร.วรรณดี  เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดหนูน้อย” ของโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ  โดยนายอนุวัฒน์  อามีเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ พร้อมคณะครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนในอำเภออ่าวลึก ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน   ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการโดยยึดหลักต้นแบบดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปิดตำราเรียนรู้นอกห้องเรียน และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นำผลผลิตของครอบครัว เช่น พืชผลทางการเกษตร สินค้า และขนมของขบเคี้ยวที่ผลิตในครัวเรือน มาจำหน่ายที่โรงเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธง ภายใต้ชื่อโครงการ “ตลาดนัดหนูน้อย” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน  ซึ่งผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงชุมชนร่วมซื้อสินค้าที่นักเรียนนำมาวางจำหน่าย ทำให้นักเรียนมีรายได้ เป็นรายได้เสริมอีก 1 ช่องทาง