วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) อำเภอเมืองภูเก็ต  ดร.วรรณดี  เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ประกอบด้วย นายสิทธิพงษ์  รอดคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  นางสาวสุภนิช  จันทมา  นางสาวกัลยวีร์  จันทร์เรือง  นางสาวกรองแก้ว  ทองวิเชียร  นางสาวนิภา  การประกอบ  นางจินตนา  สุขย้อย นางสาวพัชร์สิตา  ศรีบุณยหิรัญกุล  และนางผิวพรรณ  ป้อมอุ่นเรือน  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566