วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รอง ผอ.สพป.กระบี่  ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กระบี่   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่น 2 เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2565 จำนวน 20 คน และครูย้ายโรงเรียนอีก 2 คน  เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะวิทยากร ประกอบด้วย นางอาจารียา  กาญจนวิวิญ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) นางศิริมา  แสนพันตรี ครู โรงเรียนบ้านนาวง   วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) นางหร่อดีย๊ะ  การกล้า ครู โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์  วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) และนางสาวพรรรณราย  จันทราชา ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่  ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566

ข่าว….พัชรี  ชอบงาม / ภาพ…เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่