นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566  ที่ห้องประชุมบรมราชาภิเษก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  1 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ตนได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (PR Digital)หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CANVA” เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ในสำนักงานและโรงเรียน ให้มีความครอบคลุมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย ทุกที่ทุกเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน 103 คน  โดยนางพัชรี  ชอบงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ ที่มีความเชี่ยวชาญโปรแกรมสำเร็จรูป CANVA ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้