นายสมชาติ  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ตนได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง และช่างปูน ในโรงเรียนและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  สู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จำนวน 92 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  สร้างเครือข่ายลูกจ้างที่มีคุณภาพ สร้างความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมระหว่างลูกจ้างด้วยกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษา กับลูกจ้างทำให้การบริหารของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น